Aux Sources De Lescheret
Natuurkampeerterrein met moderne faciliteiten in een prachtig gebied in de Zuid Belgische Ardennen

Algemene Voorwaarden


Wanneer u bij ons reserveert of komt kamperen op de bonnefooi onstaat er een overeenkomst tussen u en de camping. De hoofdpunten van deze overeenkomst zijn de verblijfsperiode, de plek en de prijs. De algemene voorwaarden bevatten regels die verder van belang (kunnen) zijn zoals de betalingstermijn, annuleringsregels, voortijdig vertrek enz. Er geldt geen wettelijke bedenktijd voor boekingen in de toeristische sfeer. U kunt niet kosteloos annuleren. U kunt desgewenst een annuleringsverzekering aangaan. Naast deze Algemene Voorwaarden geldt er een Reglement voor de meer praktische zaken.  

Algemene Voorwaarden Camping ASDL

 

Deze algemene voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de zgn. RECRON voorwaarden (1 juli 2016), die in overleg met de Consumentenbond en de ANWB tot stand zijn gekomen.

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d;

b. kampeerplaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel;

c. toeristische plaats: een kampeerplaats die beschikbaar is voor een periode van ten hoogste drie maanden;

d. seizoenplaats: een kampeerplaats die beschikbaar is voor een periode van tenminste drie maanden tot ten hoogste acht maanden;

e. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut e.d.;

f. ondernemer: Camping ASDL Sprl, het bedrijf dat de kampeerplaats/vakantieverblijf  aan de recreant ter beschikking stelt;

g. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de kampeerplaats c.q. het vakantieverblijf aangaat:

h. mederecreant: de mede in de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);

i. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);

j. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de kampeerplaats of het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat in de prijs inbegrepen is;

k. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde kampeerplaats of vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf (zoals vervat in het Reglement);

l. aankomst: hieronder wordt mede verstaan de overeengekomen aankomst;

m. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant vóór de ingangsdatum van het verblijf;

n. geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost. 

 

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking:

a. een overeengekomen type kampeerplaats voor de overeengekomen periode; recreant krijgt daarmee het recht om daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type en voor de aangegeven personen te plaatsen.

b. ofwel een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen prijs en de overeengekomen personen.

2. De ondernemer is verplicht de informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken, eventueel via een link naar de website. De ondernemer maakt eventuele wijzigingen hierin steeds tijdig kenbaar aan de recreant.

3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven eveneens de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

5. De recreant en de ondernemer kunnen individuele aanvullende afspraken maken, waarbij van deze voorwaarden wordt afgeweken.

6. De ondernemer gaat er van uit, dat de recreant met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

1. De ondernemer zal bij het aangaan van de overeenkomst voor een seizoenplaats eventueel verschuldigde aansluitingskosten op het leidingennet (water, elektra, riool etc.) schriftelijk bekend maken. Aansluitkosten worden bij de beëindiging van de overeenkomst niet gerestitueerd.

2. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

3. Indien door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel, het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Betaling

1. De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2. Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

3. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de recreant overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemer. De ondernemer dient vooraf aan de recreant mede te delen wat de gevolgen zijn van niet tijdige betaling.

4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer.  Deze bedraagt een percentage van de overeengekomen prijs (afhankelijk van de tijd tot aankomst) als volgt: vanaf boeking 15%, vanaf 3 maanden 50%, vanaf 2 maanden 75%, vanaf 1 maand 90%, vanaf aankomst 100%.

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de kampeerplaats of het vakantieverblijf door een derde op voordracht van de recreant (minimaal 1 week voor de gereserveerde periode) en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

Artikel 7: Gebruik door derden

1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk vastgelegd dienen te zijn.

 

Artikel 8: Verlate aankomst en voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;

c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de kampeerplaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;

d. Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet,

2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de rechter. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn kampeerplaats en/of kampeermiddel c.q. vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Artikel 10: Ontruiming

1. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode, de kampeerplaats leeg en volledig opgeruimd opleveren c.q. het vakantieverblijf in de overeengekomen staat opleveren.

2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert c.q. het vakantieverblijf oplevert, is de ondernemer gerechtigd, na sommatie, op kosten van de recreant de plaats c.q. het vakantieverblijf te ontruimen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 en 3. Eventuele stallingkosten, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

 

Artikel 11: Wet- en regelgeving

1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.

2. In het geval van een seizoenplaats machtigt de recreant de ondernemer of diens als zodanig aangewezen vertegenwoordiger door het enkele ondertekenen van de overeenkomst om zich de toegang te verschaffen tot het kampeermiddel van de recreant en om het kampeermiddel op deze eisen periodiek te controleren. Deze controle dient tevoren schriftelijk te worden aangekondigd door de ondernemer.

3. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan, indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de daartoe bevoegde instantie.

4. Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen, zoals het voor handen hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de recreant deze voorschriften strikt na te leven.

 

Artikel 12: Onderhoud en aanleg

1. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel c.q. het gebruikte vakantieverblijf en de bijbehorende plaats in goede staat van onderhoud te houden.

2. Het is de niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

3. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel en van de in lid 2 genoemde voorzieningen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.

3. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

4. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

 

Artikel 14: Geschillenregeling

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. In 1e aanleg is bevoegd de rechtbank te Neufchâteau, België. De Nederlandstalige tekst is geldend. In geval van tegenstelling tussen de Nederlandstalige versie en een anderstalige versie, prevaleert de Nederlandstalige versie.

2. Een geschil moet uiterlijk 3 maanden na de datum waarop de recreant de klacht bij de ondernemer indiende en uiterlijk 6 maanden na het verblijf schriftelijk aanhangig worden gemaakt.

 

Artikel 15: Wijzigingen

Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd plaatsvinden. Dergelijke gewijzigde voorwaarden gelden niet met terugwerkende kracht.